REGULAMIN W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży online szkoleń prowadzonej przez PLATO PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwanego dalej: „Sprzedawca") z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem strony internetowej https://platorekord.pl (zwanego dalej: „Strona") oraz określa zasady i warunki świadczenia przez PLATO PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


1. WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1 Wszelkie prawa do Strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

1.2 W celu zakupu szkolenia online przez Stronę oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

1.1. Usługi — zestaw usług doradczych świadczonych przez Wykonawcę w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz programach kursów, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

1.3. Oferta publiczna — oferta wykonawcy (przedstawiona na stronie internetowej wykonawcy) skierowana do nieograniczonego kręgu osób, do zawarcia niniejszej umowy na określonych warunkach.

1.4. Akceptacja — pełna, bezwarunkowa i bezwarunkowa akceptacja przez Użytkownika warunków oferty publicznej niniejszej Umowy oraz programu danego kursu.

1.5. Użytkownik — osoba fizyczna, która dokonała akceptacji oferty publicznej wykonawcy określonej w niniejszej Umowie i uiściła opłatę za usługi.

1.6. Strony-Wykonawca i użytkownik.

1.7. Kurs-wyrażony w formie wykładu (klasa mistrzowska, szkolenie) lub dzieła audiowizualnego (seminarium internetowe lub szkolenie online), kompleks usług doradczych mających na celu przekazanie klientowi informacji na dany temat w celu umożliwienia mu kształtowania określonego obrazu danego przedmiotu, a także rozwijania określonych umiejętności w badanym obszarze działalności.

1.8. Program kursu — szczegółowe warunki świadczenia konkretnej usługi, obejmujące m.in., ale nie wyłącznie, następujące warunki:

1.8.1. Nazwa, przedmiot i treść kursu, nazwiska trenerów;

1.8.2. Liczba godzin i / lub harmonogram (harmonogram) kursu;

1.8.3. Koszt Kursu.

1.8.4. Procedura płatności itp.

1.8.5 Autorem kursów jest Tomusiak A.

1.9. Odtwarzanie (pobieranie) – taka forma dostępu użytkownika do kursu, w którym, Kopia kursu jest wykonywana w formie elektronicznej (cyfrowej) z zapisem w pamięci urządzeń użytkownika lub bez niego.

1.10. Urządzenie - oznacza elektroniczną maszynę komputerową (komputer stacjonarny) i/lub inne urządzenie działające na zasadzie komputera, zdolne do przetwarzania i odtwarzania dźwięku i obrazu, zarówno stacjonarnego, jak i przenośnego (w tym między innymi: telefony komórkowe, smartfony, urządzenia PDA itp.), które ma możliwość dostępu do globalnej sieci Internet.

2. Przedmiot umowy.

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia użytkownikowi usług doradczych w zakresie technologii informatycznych, a mianowicie organizacji przejścia przez użytkownika kursu szkoleniowego (szkolenia) lub klasy mistrzowskiej ("kurs") na zasadzie odpłatnej, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, a Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia i dokonania płatności za takie usługi.

2.2. Wykonawca zobowiązuje się udostępić nagranie za zakupiony przez Użytkownika kurs w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Użytkownika.
2.3. Strony uzgodniły, że szczegółowa treść (nazwy tematów, format, liczba godzin szkoleniowych lub harmonogram zajęć itp.) przebiegu szkolenia (szkolenia) jest wyrażana przez strony w programie kursu (szkolenia), który jest umieszczony na stronie internetowej wykonawcy.

2.4. Strony zgadzają się, że Wykonawca nie gwarantuje żadnych finansowych ani innych rezultatów stosowania przez użytkownika kursów zakupionych od wykonawcy w swojej działalności.

2.5. Wykonawca nie może wnosić żadnych roszczeń dotyczących skuteczności stosowania przez użytkownika wynikających ze słuchania/oglądania kursów, wiedzy i umiejętności. Odpowiedzialność za wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności oraz wszelkie wyniki, bezpośrednie lub skutki uboczne wynikające z korzystania z tej wiedzy i umiejętności spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

3. Warunki świadczenia usług.

3.1. Usługi doradcze są świadczone w formie zdalnego odtwarzania kursu na Urządzeniu Użytkownika (nagranie), zgodnie z programem nauczania i harmonogramem zajęć opracowanych przez Wykonawcę i zawartych w programie kursu zamieszczonym w odpowiedniej sekcji strony internetowej wykonawcy.

3.2. Tematy szkoleń na nagraniu są zgodne z programem kursu.

3.3. Akceptacja niniejszej Umowy uznaje się za zapłatę przez Użytkownika wartości odpowiedniej za kurs i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika warunków niniejszej umowy i jest równoznaczna z podpisem użytkownika pod umową.

3.4. Z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Wykonawcy, Niniejsza oferta jest uznawana za zaakceptowaną, a umowa zawarta.

3.5. Kolejność akceptacji:

3.5.1. Użytkownik wybiera kurs na stronie wykonawcy klikając przycisk "KUP TERAZ".

3.5.2. Po wybraniu kursu (kursów) Użytkownik składa wniosek o konsultację (wypełnia formularz kontaktowy) lub natychmiast przechodzi do koszyka i dokonuje płatności (w zależności od podłączonej lub nie metodzie płatności).

3.5.3. Jeśli kurs jest dostępny w formie zdalnej (szkolenie online), użytkownik otrzymuje link umożliwiający dostęp do tego kursu, który zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w ciągu 3-ch dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za kurs.

3.5.5. Od momentu akceptacji niniejszej oferty jednostronne odstąpienie Użytkownika od umowy jest niedopuszczalne.

3.5.6. Usługę uznaje się za świadczoną z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę nagrania szkolenia online oraz certyfikatu.

4. Prawa i obowiązki wykonawcy:


4.1. Wykonawca ma prawo:

4.1.1. Otrzymywać od użytkownika informacje niezbędne do świadczenia usług w ramach niniejszej umowy;

4.1.2. Otrzymać za świadczone usługi wynagrodzenie w wykości wskazanej na stronie przy odpowiednim programie kursu.

4.1.3. Zmodyfikować zawartość szkolenia ulepszając jego treść.

4.1.4. Publikowanie wszelkich materiałów i opinii generowanych przez Użytkownika w trakcie kursu, bez żadnych ograniczeń i rekompensat ze Strony Użytkownika.

4.2. Wykonawca zobowiązuje się:

4.2.1. Świadczyć Użytkownikowi Usługi doradcze w zakresie zgodnym z niniejszą Umową i odpowiednim programem kursu.

4.2.2. Informowanie użytkownika o zasadach i wymaganiach dotyczących organizacji świadczenia usług doradczych, ich jakości i treści, prawach i obowiązkach użytkownika w zakresie otrzymywania usług.

4.2.3. Udostępić nagranie do wykupienia kursu na termin 180 dni od momentu zaksięgowania kwoty za kursu.

4.2.4. W razie potrzeby dostarczyć użytkownikowi dodatkowę informacje, udzielić konsultacje.

4.2.5. Wystawić elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia, który będzie
przechowywany na stronie internetowej Wykonawcy przez sześćdziesiąt (180) dni kalendarzowych po zakończeniu kursu. Użytkownik ma prawo samodzielnie wydrukować taki certyfikat.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika.


5.1. Użytkownik ma prawo:

5.1.1. Uzyskać usługi odpowiedniej jakości zgodnie z programem kursu.

5.1.2. Konsultować się, zadawać pytania do Wykonawce w trakcie lub po obejrzeniu szkolenia online.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się do:

5.2.1. Powstrzymania się w trakcie odbywania kursu od działań, które:

5.2.2. mogą spowodować uszkodzenie mienia Wykonawcy co do posiadania online kursu.

5.2.3. przejawiają się w używaniu sprzętu audio lub wideo w celu kopiowania materiałów kursu lub bez niego.


6. Koszt usług i sposób płatności.


6.1. Całkowity koszt usług świadczonych Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy stanowi łączną kwotę opłaconych przez użytkownika kursów.

6.2. Koszt konkretnego kursu jest ustalany przez Wykonawcę w programie kursu, który jest umieszczony na stronie internetowej wykonawcy lub jest podany w mailu kontaktowym z Użytkownikiem.

6.3. Koszt usług przewidzianych w niniejszej Umowie jest opłacany przez Użytkownika w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bieżący wykonawcy lub za pomocą płatności na stronie internetowej.

6.4. Wykonawca ma prawo nie zwracać środków zapłaconych przez Użytkownika za szkolenie, jeżeli użytkownik dostał dostęp do szkolenia online.

6.5. W przypadku rezygnacji użytkownika ze szkolenia przed wyslaniem kursu, wykonawca zwraca wpłaconą kwotę w całości.

6.7. Wysokość opłaty ustalana jest za cały okres udostępnienia kursu i nie może ulec zmianie.

7. Odpowiedzialność Stron.


7.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.

7.2. USŁUGI WYKONAWCY I WSZYSTKIE POWIĄZANE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK SĄ", BEZ WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI. WYKONAWCA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, ANI GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKÓW HANDLOWYCH LUB ZWYCZAJÓW OBROTU BIZNESOWEGO. PONADTO WYKONAWCA ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z DOSTĘPEM UŻYTKOWNIKA DO USŁUG I POWIĄZANYCH MATERIAŁÓW, A TAKŻE Z ICH WYKORZYSTANIEM. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA DOSTĘP DO USŁUG I POWIĄZANYCH MATERIAŁÓW I KORZYSTA Z NICH NA WŁASNE RYZYKO.

7.3. W maksymalnie dozwolonym przez ustawodawstwo, gdy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, uboczne, szczególne, pośrednie lub bezpośrednie szkody, bezpośrednio lub pośrednio, utratę zysków lub nieuzyskanie dochodu, utratę danych, osiągów lub innych wartości niematerialnych, związanych z dostępem Użytkownika do Usług i ich wykorzystaniem lub brakiem możliwości takiego dostępu lub użytkowania; b) z treści lub zachowań, w tym позорящим, obraźliwe lub niezgodne z prawem, osób trzecich; lub c) z nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub zmianą materiałów lub informacji użytkownika. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność za wszystkie roszczenia dotyczące Usług nie może przekroczyć większej z dwóch następujących kwot: dwadzieścia USD (20 USD). USD) lub całkowitej kwoty otrzymanej od Użytkownika za korzystanie z płatnych usług w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

7.4. Użytkownik zgadza się, że wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach odzwierciedlają rozsądny i sprawiedliwy podział ryzyka, a także są warunkiem koniecznym do świadczenia usług przez Wykonawcę za przystępną opłatą.

7.5. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia związane z usługami zostaną wniesione do sądu w terminie przedawnienia wynoszącym jeden (1) rok od powstania podstawy, w przeciwnym razie podstawa ta zostanie uznana za nieważną.

7.6. Użytkownik zgadza się, że w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika klauzuli 5.2.3 niniejszej umowy dotyczącej obowiązku dokonywania płatności w odpowiednim czasie, Wykonawca ma prawo nie tylko zawiesić świadczenie usług i dostęp do kursu do momentu dokonania płatności, ale także wypowiedzieć niniejszą Umowę na podstawie klauzuli 9.1.3 niniejszej umowy.

7.7. W przypadku naruszenia przez użytkownika punktu 12.1 niniejszej umowy i wykorzystania materiałów kursu nie do celów osobistych, rozpowszechniania materiałów kursu w jakikolwiek sposób i niezależnie od kręgu osób, Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę jednostronnie, zablokować użytkownikowi dostęp do kursu i / lub strony internetowej, bez zwrotu pieniędzy zapłaconych przez Użytkownika za kurs.

8. Siła wyższa.

8.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, jeżeli niewykonanie tego jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od woli stron, a mianowicie działaniami wojennymi, klęskami żywiołowymi, wypadkami spowodowanymi przez człowieka i innymi, strajkami, blokadami, aktami władzy lub administracji itp., uniemożliwiając spełnienie warunków niniejszej umowy (dalej Siła wyższa).

8.2. Siła wyższa ma zastosowanie, a strona, dla której doszło do zwolnienia z odpowiedzialności za naruszenie warunków niniejszej Umowy, w obecności pisemnego potwierdzenia (wniosek, zaświadczenie) Izby Gospodarczej o wystąpieniu siły wyższej.

8.3. Strona, dla której wystąpiła Siła wyższa, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić drugą stronę i dostarczyć dokumenty potwierdzające siłę wyższą.

8.4. Od momentu otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą stronę wykonanie warunków niniejszej Umowy zostaje zawieszone na cały okres działania siły wyższej.

8.5. W przypadku działania siły wyższej przez ponad 3 miesiące każda ze stron ma prawo zainicjować rozwiązanie Umowy.

9. Wypowiedzenie Umowy.

9.1. Niniejsza Umowa wygasa:

9.1.1. Za porozumieniem stron;

9.1.2. Jeżeli wykonanie przez stronę umowy swoich zobowiązań nie jest możliwe w związku z uchwaleniem przepisów, które zmieniły warunki określone w niniejszej Umowie, a każda ze Stron nie zgadza się na zmianę umowy.

9.1.3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków określonych niniejszej umowy.

9.1.4. W innych przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie i obowiązującym ustawodawstwie Polski.

10. Przetwarzanie danych osobowych.


10.1. Użytkownik potwierdza, że dobrowolnie i nieodpłatnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym nazwisko, imię i nazwisko, dane rejestracji państwowej; dane bankowe, numery telefonów i adresy e-mail, itp.) w bazie danych osobowych wykonawcy "Klienci", w tym gromadzenie, Rejestracja, włączenie do bazy danych, gromadzenie, przechowywanie, adaptacja, zmiana, aktualizacja, wykorzystanie, depersonalizacja, niszczenie danych osobowych w bazie danych na terytorium Polski w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z tej Umowy oraz w celu zapewnienia realizacji stosunków podatkowych, stosunków gospodarczych, stosunków cywilnoprawnych i stosunków w zakresie rachunkowości. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych stronom trzecim w minimalnym wymaganym zakresie i tylko w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, które odpowiadają obiektywnej przyczynie gromadzenia odpowiednich danych.

10.2. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o warunkach przetwarzania danych osobowych.

11. Termin ważności oferty.

11.1. Niniejsza oferta publiczna wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na stronie wykonawcy i obowiązuje do momentu jej odwołania przez Wykonawcę.

11.2. Wykonawca ma prawo w każdej chwili zmienić warunki oferty i / lub wycofać ofertę w dowolnym momencie według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w ofercie, zmiany te wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu oferty na stronie Wykonawcy, chyba że inny termin wejścia w życie zmian został określony bezpośrednio w tekście zmienionej oferty.

12. Własność intelektualna.

12.1. Wykonawca udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z usług i wszelkich materiałów lub informacji uzyskanych podczas kursu lub na stronie internetowej. Materiały i wszelkie informacje dostarczone w ramach Usług lub na stronie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik uzyskał pisemną zgodę Wykonawcy na ich wykorzystanie do innych celów.

12.2. Użytkownik zgadza się utworzyć i używać tylko jednego konta i nie przekazywać osobom trzecim dostępu ani poświadczeń dostępu do niego.

12.3. Korzystanie z Usług nie daje użytkownikowi prawa własności materialnej ani intelektualnej do używanych usług lub materiałów.

12.4. Wraz z materiałami powstałymi podczas kursu użytkownik udziela wykonawcy w pełni zbywalnej, nieodpłatnej, wieczystej, podlicencjonowanej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publiczne rozpowszechnianie i powielanie materiałów użytkownika, a także na tworzenie dzieł pochodnych i wykorzystywanie ich do innych celów.

12.5. 12.4 niniejszej umowy licencja daje wykonawcy prawo do udostępniania materiałów użytkownika innym użytkownikom, którzy w przyszłości będą kupować usługi wykonawcy. Niniejszy warunek nie ogranicza innych praw wykonawczych do materiałów użytkownika, np. innych licencji. Wykonawca ma prawo do usuwania lub modyfikowania Materiałów Użytkownika z dowolnego powodu, w tym jeśli, zdaniem Wykonawcy, nie są one zgodne z umową.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Strony ustaliły, że wszelkie spory i roszczenia będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji.

13.2. Strony zdają sobie sprawę, że usługi są świadczone przez wykonawcę, który jest zarejestrowany i działa zgodnie z prawem RP, której miejsce zamieszkania jest również zarejestrowane w RP.

13.3. Biorąc pod uwagę pkt 12.2. niniejszej Umowy, za miejsce dokonania tej transakcji i miejsce świadczenia usług strony zgodziły się uznać miejsce zamieszkania Wykonawcy, o którym mowa w art. 14 niniejszej umowy.

13.4. Akceptując tę ofertę, użytkownik zgadza się, że wszystkie spory związane z tą umową będą rozpatrywane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy bez uwzględnienia norm prawa kolizyjnego. Użytkownik zgadza się również, że wszystkie takie spory znajdują się w wyłącznej kompetencji sądów Polski.

13.5. Nagłówki użyte w artykułach i punktach niniejszej oferty służą wyłącznie do odniesienia i ułatwienia korzystania z tekstu. Niniejsze nagłówki nie mogą być traktowane jako definiujące, ograniczające lub zmieniające, ani wpływające na znaczenie i znaczenie warunków niniejszej oferty lub jej części.

13.6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej oferty zostanie uznane za nieważne, ważność pozostałych postanowień nie zostanie z tego powodu utracona.

13.7. We wszystkich przypadkach nie przewidzianych w niniejszej ofercie strony kierują się obowiązującym prawem Ukrainy.

14. Szczegóły Wykonawcy.

Wykonawca: Plato Professional sp. z o.o.
NIP: 5213834542
Telefon kontaktowy: +48575175025
email: courses@platoprofessional.pl
Made on
Tilda